Polityka prywatności serwisu www.karolinakurek.com

obowiązująca od 11.06.2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez stronę internetową karolinakurek.com, zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest KUREK-SUWAŁA z o.o. adres Leśna Rzeka 50a 26-922 Sieciechów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000906089, zwana dalej administratorem.
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane, w tym dane osobowe, z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 5. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.
 7. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.
 8. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 9. Adresatami Serwisu nie są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, w związku z czym Administrator nie przetwarza w sposób celowy i świadomy danych osobowych takich Użytkowników.
 10. O wszelkich zmianach polityki prywatności Administrator będzie informował Użytkowników Serwisu poprzez wyświetlenie powiadomienia w oknie przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania Serwisu przez Użytkownika.
 11. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów zjednoczonych, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.
§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze lecz pod pewnymi warunkami może stanowić daną osobową.

2. Administrator przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu – informacje o odwiedzonych podstronach, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i jego pamięci podręcznej, informacje zapisane w local storage przeglądarki internetowej.

3. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu, którzy zawarli z nim umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług (złożyli zamówienie) – imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres.
4. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy przez Administratora. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług i złożenia zamówienia.

5. Podanie danych wykorzystywanych przez Administratora w celach marketingowych (adres poczty elektronicznej / numer telefonu) jest dobrowolne. Informacje handlowe i newsletter przesyłane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika Serwisu zgody będą przesyłane na wskazany adres poczty elektronicznej do momentu wypisania się z newslettera i cofnięcia zgody.
6. Cofnięcie zgody na wysyłanie przez Administratora newslettera i innych informacji handlowych może zostać dokonane przez aktywowanie odpowiedniego linku znajdującego się na końcu newslettera lub informacji handlowej.

7. Dane osobowe Użytkowników dotyczące informacji o odwiedzonych podstronach oraz innych aktywnościach Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji danej usługi, np. zapewniającej możliwość zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy realizacji tej usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

8. Dane osobowe Użytkowników podane podczas składania zamówienia / zawierania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług są przetwarzane w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie, przyjęcia tego zamówienia przez Administratora i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

9. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

10. Dane podane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

11. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników (adres poczty elektronicznej), którzy poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyrazili zgodę na otrzymywanie od Administratora newslettera i informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. Dane te są przetwarzane w celu wysyłania Użytkownikowi informacji na temat aktualnych promocji oraz nowych produktów i usług. W tym wypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

12. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

13. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika Serwisu woli otrzymania faktury VAT Administrator przetwarza także takie dane jak firma przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa – o ile w danym przypadku mogą one stanowić dane osobowe.

14. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

a) dane podawane przez Użytkownika w celu otrzymywania od Administratora newslettera lub informacji handlowych – do momentu wycofania zgody na ich otrzymywanie,
b) dane podawane przez Użytkownika w celu otrzymania od Administratora faktury VAT – 5 lat
Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

17. Na zlecenie Administratora dane, w tym dane osobowe, Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi,
b) księgowym, biurom rachunkowym – w celu rozliczenia transakcji,
c) dostawcom usług IT.
d) dostawcom albumów, odbitek i galerii internetowej.

Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają oni dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych

18. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie podmioty związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 3 PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda podmiotu danych,
 • kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
 • żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
 • żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
 • żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1, jak również we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi w Serwisie Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – kurek.suwala@gmail.com, Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.
§ 4 PLIKI „COOKIES”

1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet itp., przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.

2. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” poszczególnych przeglądarek internetowych.

3. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje pliki cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej (bądź innego oprogramowania),
b) stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 7 dni lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
▪ prowadzenia przez Administratora statystyk oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.

6. Administrator używa również tzw. local storage, czyli pamięci wewnętrznej przeglądarki internetowej. Dane w local storage są przechowywane także po jej zamknięciu.

7. Użytkownik korzystając z ustawień przeglądarki ma możliwość usunięcia danych przechowywanych w local storage.

8. Dzięki local storage przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać się do danych tam przechowywanych.

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 11.06.2021 roku.